Beirut Tango Abrazo - Feb 2017

This picture was taken by Tango Paparazzo on 2017-02-18 in Lebanon.

2017 tangopaparazzo.com

Beirut Tango Abrazo - Feb 2017

Technical details

💬 2017 💬 Lebanon 💬 2017 🏷 abrazo 🏷 beirut 🏷 lebanon 🏷 marathon 🏷 tango