Cannoli Ospitanti - June 2017

This picture was taken by Tango Paparazzo on 2017-06-25 in Italy.

2017 www.tangopaparazzo.com - www.facebook.com/tangopaparazzo/

Cannoli Ospitanti - June 2017

Technical details

💬 2017 💬 Italy 💬 2017 🏷 cannoli 🏷 italia 🏷 italy 🏷 marathon 🏷 ospitanti 🏷 palermo 🏷 seaside